Vedtægter

Privatlivspolitik for VVIN

 

VEDTÆGTER

for

foreningen

VISENS VENNER I NORDSJÆLLAND

§ 1.

Foreningens navn er VISENS VENNER I NORDSJÆLLAND (VVN), og er en almennyttig forening.

§ 2.

Foreningens formål er at styrke interessen for nordisk visekunst med hovedvægten lagt på dansk visekunst.

Dette kan f.eks. ske ved at afholde hulemøder, afholde viseaftener, arrangere kurser, medvirke ved

arrangementer uden for foreningen samt søge samarbejde med viseforeninger i ind- og udland og udgive

meddelelsesbladet ”SKJÆLM”.

§ 3.

VVN består af de aktivt udøvende medlemmer og en vennekreds. Som hørende til vennekredsen

anerkendes enhver, der har betalt årsafgift senest 30 dage efter modtagelsen af giroindbetalingskortet.

Årsafgiften følger de under § 5 fastsatte regler. Vennekredsen har adgang til de under § 2 nævnte

viseaftener og til generalforsamlingen, jf. § 9.

§ 4.

Enhver, der aktivt beskæftiger sig med visekunst som fortolker, forfatter, komponist eller akkompagnatør,

kan søge optagelse som aktivt medlem i foreningen. Optagelse kan ske:

a. på opfordring af en enig bestyrelse

b. ved afstemning i bestyrelsen, sædvanligvis på grundlag af ansøgerens deltagelse i 3 hulemøder.

Afstemningsresultatet skal meddeles ansøgeren skriftligt. I tilfælde af afslag skal dette motiveres.

§ 5.

Bestyrelsen kan efter afstemning med 2/3 flertal udelukke et medlem, når vedkommende:

a. ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter udsendelse af giroindbetalingskort.

b. har udnyttet foreningens navn kommercielt.

§ 6.

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Giroindbetalingskortet

udsendes senest primo august. Kontingentet skal være foreningen i hænde inden 30 dage efter

modtagelsen af girokortet, dog senest den første viseaften.

§ 7.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges således:

a. formand og 1 medlem i lige årstal

b. 3 medlemmer i ulige årstal.

Alle valg gælder for 2 år.

Ingen kan vælges til formand mere end 3 gange i træk. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter

generalforsamlingen.

§ 8.

Bestyrelsen har ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af foreningens arrangementer i og uden for

foreningen.

Ethvert medlem, der får overdraget arbejdet med at planlægge og gennemføre en viseaften, skal

forelægge planerne for bestyrelsen til godkendelse.

§ 9.

Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

Hvis foreningen skifter kasserer midt i regnskabsåret, skal der foreligge et revideret regnskab.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling revideres af en blandt medlemmerne uden for

bestyrelsen valgt revisor.

Revisor samt en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 10.

Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned.

Generalforsamlingen indkaldes i SKJÆLM med mindst 21 dages varsel.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Berettiget til at deltage i generalforsamlingen er både de aktivt udøvende visekunstnere og vennekredsen,

forudsat kontingent til foreningen er betalt.

Alle har fuld tale og stemmeret. Fra vennekredsen kan dog højst indvælges ét medlem til bestyrelsen.

Generalforsamlingen behandler følgende:

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Nyt fra VVD.

6. Indkomne forslag (herunder forslag om lovændringer).

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af 1. og 2. suppleant.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14

dage før generalforsamlingen.

Eventuelt indkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

Lovændringer kan kun vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling.

Stemmeret har kun medlemmer, som har betalt kontingent og som møder personligt op.

På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er

formandens stemme afgørende.

Ved udnævnelse af æresmedlemmer, udelukkelse fra foreningen

samt ændringer af foreningens love kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer for godkendelse.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske derom fremsættes.

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når:

a. bestyrelsen finder det nødvendigt

b. skriftlig begæring ledsaget af dagsordenforslag fremsættes til bestyrelsen af mindst 1/3 af

foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Den ekstraordinære generalforsamling skal straks indvarsles og afholdes senest 30 dage efter begæring

herom er modtaget.

§ 12.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formand og kasserer.

§ 13.

VVN er tilsluttet Visens Venner i Danmark (VVD). Denne bestemmelse kan, så længe foreningen består,

ikke ændres. På VVD’s møder skal VVN så vidt muligt være repræsenteret, helst ved sin formand samt evt.

et af bestyrelsen udpeget medlem.

Hvis formanden er forhindret, kan bestyrelsen udpege en substitut for formanden.

§ 14.

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger

stemmer herfor.

§ 15.

Opløses foreningen, deponeres dens eventuelle formue og diverse effekter hos Visens Venner i

Danmark /VVD). Midlerne skal anvendes ved etablering af viseforening under VVD inden for samme

geografiske område.

april 2011/lv

 

Som vedtaget 17. september 1971, med ændringer af 12. august 1972, 13. april 1975, 27. maj 1979,

14. maj 1985, 8. april 1990, 18. april 1993, 13. april 1997, 11. april 1999 og 11. maj 2004,

21. april 2010 og 27. april 2011.